KLAUZULA INFORMACYJNA

GŁADYSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Woli Rakowej, jest spółką zajmującą się

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administrator- kto przetwarza dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest GŁADYSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Woli Rakowej, ul. Główna 35, 95-006 poczta BRÓJCE; adres oddziału: ul. Zjazdowa 8, 91-610 Łódź, KRS: 60675, REGON: 470475331, NIP: 7280002681. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: dawid.gladysz@gladysz-trans.pl

Zakres przetwarzania – jakie dane przetwarzamy?

 1. W zakresie dotyczącym kontrahentów, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, Administrator przetwarza dane niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej strony umowy, w sposób zgodny z jej postanowieniami, w tym :

 • Imię i nazwisko kontrahenta

 • Numery identyfikujące (NIP, REGON)

 • Adres prowadzenia działalności

 • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)

 1. W zakresie dotyczącym pracowników kontrahentów Administratora, upoważnionych do prowadzenia negocjacji i/lub zawarcia umowy, Administrator przetwarza dane niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej strony umowy, w sposób zgodny z jej postanowieniami:

 • Imię i nazwisko pracownika

 • Dane pracodawcy

 • Stanowisko pracownika

 • Dane kontaktowe pracownika (numer telefonu, adres email)

 1. Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, której są Państwo stroną. Ponadto, gdy wyrażą Państwo na to zgodę w celach marketingowych i/lub promocyjnych. (dotyczy kontrahentów)

Ponadto państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz dochodzenia i obrony praw Administratora.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

 • Państwa dane będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli w celu zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną (dotyczy danych kontrahentów)

 • Na podstawienie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, z uwagi na istniejący prawny obowiązek podatkowy ciążący na Administratorze.

 • Na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO, wypełnienia  procesu  reklamacyjnego   zgodnie z którym przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dozwolone jeśli  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora  (dotyczy przetwarzania danych pracowników kontrahentów w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której pracodawca ma być , jest lub był stroną)

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ustalenia,  dochodzenia  przysługujących  nam wobec Państwa roszczeń oraz obrany naszych praw tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, prowadzenia działalności marketingowej i/lub promocyjnej Administratora (wymaga zgody, która może być odwołana w każdym czasie)

 1. Dobrowolność

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne dla wykonania celu w jakim dane są zbierane, np. w celu zawarcia oraz wykonania umowy, prowadzenia negocjacji, udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Podanie danych w celu realizacji celów marketingowych i/lub promocyjnych Administratora jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, która może być odwołana w każdym czasie.

 1. Odbiorcy

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu rachunkowości, pomocy prawnej i odzyskiwania należności, podmiot zajmujący się hostingiem poczty elektronicznej i/lub strony internetowej, nasi kontrahenci, partnerzy biznesowi, firmy kurierskie, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Ponadto w wypadkach prawem przewidzianych odbiorcami Państwa danych mogą być inne podmioty lub organy uprawnione.

 1. Prawa

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

 2. żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 3. żądania uzupełnienia Państwa danych osobowych

 4. żądania usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 6. przeniesienia Państwa danych osobowych.

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 1. Czas przetwarzania

Dokładamy wszelkich starań, żeby przetwarzać Państwa dane tylko przez czas niezbędny do wykonania celu w jakim zostały zebrane, tj. odpowiedzi na zapytanie, zakończenia negocjacji, a po wykonaniu umowy, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz wykonania prawnego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

Ponadto w zakresie danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy przetwarzać te dane do czasu jej cofnięcia

 1. Przetwarzanie do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 1. Profilowanie

Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym również z profilowania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI,

PLIKI COOKIES

GŁADYSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową http://gladysz-trans.pl/. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną internetową i/lub odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych jest GŁADYSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z z siedzibą w Woli Rakowej, ul. Główna 35, 95-006 poczta BRÓJCE; adres oddziału: ul. Zjazdowa 8, 91-610 Łódź, KRS: 60675, REGON: 470475331, NIP: 7280002681.

Jak się kontaktować ?

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym dawid.gladysz@gladysz-trans.pl w tytule wpisując „RODO”.

Jakie dane przetwarzamy?

 1. Pliki „cookies”

 2. Adresy IP

 3. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail (w wypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego http://transport.gladysz-trans.pl/#kontakt lub http://hurtownia.gladysz-trans.pl/#kontakt )

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy naszej strony internetowej w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Gromadzenie danych, czyli jakie jeszcze dane przetwarzamy?

Oprócz plików „cookies” przechowujemy również dane dotyczące adresów IP, a więc numery przypisane do urządzeń, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w na naszej stronie internetowej. Ponadto, jeśli użytkownik skorzysta z możliwości skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych (http://transport.gladysz-trans.pl/#kontakt lub http://hurtownia.gladysz-trans.pl/#kontakt ) przetwarzamy dane kontaktowe takiego użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres e-email.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania stroną internetową, a w zakresie danych kontaktowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty lub ustalenia formy współpracy. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną internetową. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

Czas przechowywania

Zarówno pliki „cookies” jak i dane dotyczące adresów IP przechowywane są przez okres do lat 2. Dane kontaktowe użytkownika będziemy przetwarzać do czasu zakończenia naszego kontaktu w danej sprawie, chyba że wyrazi on chęć dalszego otrzymywania od nas ofert handlowych. Jeśli dojdzie do zawarcia między nami umowy lub umów, przechowamy dane do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających.

Pamiętaj o swoich prawach !

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich gości naszej strony internetowej, pragniemy przypomnieć o Państwa prawach:

 1. Prawo dostępu do własnych danych osobowych,

 2. Prawo do żądania poprawiania Państwa danych osobowych,

 3. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo sprzeciwu

Możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Waszych danych osobowych. Gdy przetwarzamy dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Wasz sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. W przypadku przetwarzania danych w innym celu, koniecznym będzie uzasadnienie.

Kto jest organem nadzorczym?

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli uważają Państwo, że nasze działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do tego organu.

Formularz kontaktowy – czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz bez podania przez Państwa adresu mailowego nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomość. Jeśli chodzi o imię i nazwisko nie są to co do zasady dane niezbędne dla nawiązania kontaktu, ale na wypadek rozpoczęcia współpracy będziemy ich potrzebować, np. w celu sporządzenia umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów jest prowadzenie działań marketingowych (dotyczy danych przetwarzanych systemach teleinformatycznych niezbędnych dla administrowania strony internetowej).

W zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane kontaktowe podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, która może być wycofana w każdym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w okresie obowiązywania zgody.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość na naszej stronie internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy, lub wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Polityka Prywatności oraz Klauzula Informacyjna

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close